Down Home
Business

Uitleg over liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

Uitleg over liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

In het bedrijfsleven en de financiële wereld wordt er vaak gesproken over de begrippen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Hierbij een beschrijving van wat deze begrippen inhouden.

Liquiditeit

Om de stabiliteit van een onderneming te garanderen is het van belang dat een onderneming inzicht heeft in welke mate het aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. In de praktijk betekent dit dat er gekeken wordt naar hoeveel geld een onderneming in kas heeft en op de bankrekening heeft staan en in hoeverre men in staat is de kortlopende schulden hiermee te voldoen. Kortlopende schulden betreffen schulden met een termijn van 1 jaar of korter en betreffen onder andere de openstaande rekeningen, de diverse soorten belasting, zoals btw en loonbelasting en de rente over kortlopende schulden.

 

Liquiditeitsratio

De liquiditeit wordt berekend aan de hand van enkele zogenaamde liquiditeitsratio’s of kengetallen. Een ratio of een kengetal van een bepaald waarde, geeft aan of een onderneming een gunstige liquiditeit heeft of juist niet en dus niet in staat is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. De belangrijkste ratio’s om de liquiditeit te berekenen zijn onder andere het werkkapitaal, de current ratio en de quick ratio. Het kennen van de liquiditeitsratio’s van een onderneming is belangrijk voor enkele partijen zoals:
De onderneming zelf
De leiding van een onderneming wil weten hoe de financiële zaken er voor staan. Een belangrijke eis om de financiële situatie als positief te beoordelen, is de vraag of de onderneming in staat is om de rekeningen te betalen. Men kijkt dan naar de ratio’s op de lange termijn, zodat er een patroon te zien. Wanneer de ratio’s slechter worden, kan een onderneming actie ondernemen om de liquiditeitspositie te verbeteren, zoals sneller factureren, of het plafond van de bankrekening verhogen.
Financiële instellingen
Een bank zal nooit een lening aan een onderneming verstrekken, wanneer de liquiditeit niet in orde is en dus geen zekerheid heeft of de rente en aflossing wel betaald kan worden. Daarnaast wil een bank ook de situatie op de lange termijn weten aan de hand van de ratio’s van de solvabiliteit en de rentabiliteit.
Leveranciers
Wanneer een leverancier zekerheid wil hebben, of hij wel op korte termijn betaald krijgt, dan kan het de ratio’s voor de liquiditeit opvragen. Bij goede ratio’s, is het voor de onderneming gemakkelijker om op rekening geleverd te krijgen.
Beleggers
De beleggers hebben in de onderneming geïnvesteerd en krijgen daarvoor dividend voor terug. Beleggers zullen vooral interesse in de liquiditeitsratio’s hebben om te bepalen of de onderneming de dividend kan opbrengen.

Er wordt onderscheid gemaakt in statische en dynamische liquiditeit. De kengetallen bij statische liquiditeit geven weer of de kortetermijnschulden voldaan kunnen worden, enkel met de vlottende activa. Bij dynamische liquiditeit wordt berekend of de geldstroom die binnenkomt, op een bepaalde termijn hoger of lager zal zijn dan de geldstroom die de onderneming uit gaat.

 

Solvabiliteit

De liquiditeit zegt voornamelijk wat over de mate van het voldoen aan de financiële verplichtingen op de korte termijn. Het voldoen aan de financiële verplichtingen op de lange termijn wordt berekend door middel de solvabiliteit. De berekening van de solvabiliteit gebeurd door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal of door de openstaande schulden. Dit percentage geeft de solvabiliteit aan, waarmee een onderneming de verplichtingen op lange termijn inschatten.

Winstgevendheid

Wanneer een onderneming de winstgevendheid wil berekenen, dan gaat het om de verhoudingen tussen de winst van een onderneming en haar eigen vermogen. Deze winstgevendheid wordt berekend aan de hand van de rentabiliteit. De rentabiliteit kan berekend worden op basis van een drietal verschillende rentabiliteitsratio’s:
• Een ratio op basis van het rendement op het vermogen dat onderneming heeft geïnvesteerd, dit noemen we rentabiliteit eigen vermogen (REV).
• Een ratio op basis van het rendement van geld dat de onderneming geleend heeft. Dit noemen we rentabiliteit vreemd vermogen (RVV).
• Een ratio op basis van het rendement op het totale vermogen van de onderneming, wat rentabiliteit totaal vermogen (RTV) genoemd wordt.

Met deze berekeningen kan een onderneming beter inschatten op welke wijze en wanneer een investering weer terug wordt verdiend.

https://www.solvabiliteitberekenen.nl/